РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЙ

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЙ
ТзОВ ЦЕНТР СЛУХУ І МОВИ З ЮРИДИЧНОЮ АДРЕСОЮ В КАЄТАНАХ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей документ регулює права та обов’язки сторін договорів на телефонні медичні консультації та онлайн-консультації, укладених через сайт sklep.csim.pl.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

Регламент – цей документ, що є невід’ємною частиною Договору;
Договір – договір, укладений між Клієнтом і Центром Слуху і Мови, відповідно до якого Центр Слуху і Мови надає Послуги; Регламент є невід’ємною частиною Договору;
Сайт – сайт за адресою sklep.csim.pl, що перебуває у віданні Центру Слуху і Мови та на якому доступні інструменти для замовлення Послуг;
Центр Слуху і Мови – ТзОВ Центр Слуху і Мови з юридичною адресою в Каєтанах, вул. Мокра 7, 05-830 Надажин, внесене до Реєстру підприємців, що ведеться Окружним судом міста Варшави, XIV Економічний відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000214306, REGON: 017194940, NIP: 5222595396;

Послуга – медична послуга, що полягає у проведенні медичної консультації по телефону/ за допомогою електронних засобів зв’язку; Послуга надається Центром Слуху і Мови на підставі Договору відповідно до принципів, викладених у Регламенті та відповідно до умов (включно з цінами, обсягом та іншими особливостями Послуги), розміщених Центром Слуху і Мови на Сайті під час укладення Договору;
Клієнт – фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без утворення юридичної особи, яка зробила замовлення на Послугу через Сайт;
Споживач – фізична особа, яка вчиняє з Центром Слуху і Мови юридичний правочин, не пов’язаний безпосередньо з його/її економічною або професійною діяльністю;
Одержувач – одержувач Послуги;

3. ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Клієнт може замовити Послуги на Сайті згідно з умовами, викладеними в Регламенті, і відповідно до цін на Послуги та інших видів умов, зазначених на Сайті при укладенні Договору.
Оплата замовлених Послуг здійснюється Клієнтом через постачальників платіжних послуг, зазначених на Сайті. Оплата здійснюється відповідно до правил надання платіжних послуг відповідних провайдерів.
Клієнт зобов’язаний надати Одержувачу інструкції з підготовки Одержувача до використання Послуги відповідно до інформації, розміщеної на Сайті.
Для того щоб скористатися Послугою, необхідно:
узгодити з Центром Слуху і Мови конкретну дату надання Послуги (за гарячою лінією: тел. 666 333 222) та надати перевірочні дані Одержувача, тобто його ім’я, прізвище, дату народження, PESEL, документ, що засвідчує особу, якщо йдеться про іноземця, адресу електронної пошти, номер телефону, адресу проживання;
Одержувач має бути доступним в обумовлений день за номером телефону, який було надано Центру Слуху і Мови відповідно до підрозділу вище.
Скористатися Послугою можна лише один раз. За необхідності повторного скористання Послугою необхідно укласти новий Договір.

У разі виникнення проблем із призначенням дати надання Послуги або із самим наданням Послуги через незалежні обставини (наприклад, збої в ІТ-системі), Клієнт або Одержувач та Центр Слуху і Мови повинні узгодити нову дату надання Послуги. Якщо Сторони не дійдуть згоди у зазначеному питанні, Договір вважається розірваним за взаємною згодою Сторін, а Центр Слуху і Мови зобов’язується повернути Клієнту сплачену ним суму в порядку, що відповідає способу оплати, протягом 14 днів з моменту розірвання Договору.
Якщо Одержувачем є неповнолітній, то при наданні Послуги необхідна присутність його законного опікуна.

4. ПРАВО СПОЖИВАЧА НА ВІДМОВУ ВІД ДОГОВОРУ

Споживач має право відмовитися від Договору протягом 14 днів з моменту його укладення. У разі відмови від Договору Центр Слуху і Мови протягом наступних 14 робочих днів повертає Споживачеві всі здійснені ним платежі в тому ж порядку, в якому вони були здійснені на рахунок Центру Слуху і Мови.
Споживач втрачає право на відмову від Договору, якщо послуга, передбачена Договором, буде виконана до закінчення періоду відмови від Договору за прямої згоди Споживача.

5. ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

У разі якщо, на думку Клієнта, Послугу було надано неналежним чином або не було надано через обставини, за які Центр Слуху і Мови несе відповідальність, Клієнт може подати скаргу на Послугу за поштовою адресою, адресою електронної пошти або телефоном Центру Слуху і Мови, зазначеними на Сайті.
Повідомлення про скаргу повинно містити поточні дані Клієнта, інші дані, що дають змогу ідентифікувати Договір, включати причину скарги та вказувати запит Клієнта.
Центр Слуху і Мови відповідає на запит Клієнта негайно, але не пізніше 14 днів з моменту отримання скарги.
Якщо скаргу не прийнято, Клієнт (крім можливості пред’явлення вимог у суді) також має право скористатися допомогою відповідних органів, метою яких є захист прав споживачів, включно з Уповноваженим з прав споживачів округу (міста) або Торговою інспекцією, але не обмежуючись ними. Споживач також має право скористатися можливістю мирного задоволення своїх вимог у компетентному Третейському суді для споживачів, створеному відповідно до положень Закону від 15 грудня 2000 року «Про торгівельну інспекцію», подавши до суду заяву про розгляд суперечки між споживачем і продавцем.
Положення п. 5 цього Регламенту поширюються тільки на Клієнтів, які є Споживачами.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Адміністратором персональних даних Клієнтів та Одержувачів є компанія Центр Слуху і Мови, дані якої вказані в п. 2.4 цього Регламенту.
Персональні дані Клієнтів і Одержувачів збираються і обробляються Центром Слуху і Мови виключно з метою виконання Договору і для інших законних цілей адміністратора даних, але завжди відповідно до положень Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення таких даних і скасування Директиви 95/46/EC.

Детальну інформацію про обробку персональних даних та їхній захист можна знайти на веб-сайті Центру Слуху і Мови.
До Договорів у частині, не врегульованій в Регламенті, застосовуються положення чинного законодавства.
Положення Регламенту є дійсними до його скасування – Центр Слуху і Мови залишає за собою право в будь-який час відмовитися від надання Послуг, зберігши при цьому всі права, набуті Клієнтами до моменту такого скасування.
Якщо будь-яке положення Регламенту суперечить правам Споживачів, воно застосовується тільки до Клієнтів, які не є Споживачами.