Regulamin telekonsultacji

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument reguluje prawa i obowiązki stron umów na telefoniczne konsultacje lekarskie, zawieranych za pośrednictwem strony internetowej sklep.csim.pl.

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący integralną cześć Umowy;

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a CSiM, na mocy której CSiM będzie świadczyć Usługę; integralną częścią Umowy jest Regulamin;

Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem sklep.csim.pl administrowana przez CSiM, na której udostępniono narzędzia do składania zamówień na Usługi;

CSiM – Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach przy ul. Mokrej 7, 05-830 Nadarzyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214306, REGON: 017194940, NIP: 5222595396;

Usługa – usługa medyczna polegająca na konsultacji lekarskiej odbywanej drogą telefoniczną/elektroniczną; Usługa świadczona jest przez CSiM na podstawie Umowy na zasadach określonych w Regulaminie oraz według warunków (w tym cen, zakresu oraz innego typu cech Usługi) udostępnianych przez CSiM na Stronie Internetowej przy zawieraniu Umowy;

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Usługę za pośrednictwem Strony Internetowej;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z CSiM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Odbiorca – odbiorca Usługi;

3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI

Klient może zamawiać Usługi na Stronie Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie oraz według cen Usług i innego typu warunków wskazanych na Stronie Internetowej przy zawieraniu Umowy.

Płatność za zamówione Usługi dokonywana jest przez Klienta za pośrednictwem dostawców usług płatniczych wskazanych na Stronie Internetowej. Płatność taka dokonywana jest zgodnie z regulaminami usług płatniczych tychże dostawców.

Klient zobowiązany jest przekazać Odbiorcy zalecenia dotyczące przygotowania się Odbiorcy do skorzystania z Usługi zgodnie z informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej.

Aby skorzystać z Usługi należy:

umówić z CSiM konkrety termin wykonania Usługi (za pośrednictwem infolinii: tel. 666 333 222) oraz podać dane weryfikacyjne dot. Odbiorcy, tj. jego imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, dokument tożsamości w przypadku obcokrajowca, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania;

Odbiorca powinien być dostępny w umówionym terminie pod numerem telefonu, który został podany CSiM zgodnie z podpunktem powyżej.

Skorzystanie z Usługi możliwe jest jedynie jednokrotnie. Jeżeli zajdzie potrzeba ponownego skorzystania z Usług, należy zawrzeć kolejną Umowę.

W przypadku problemów z umówieniem terminu realizacji Usługi lub z samą realizacją Usługi na skutek niezależnych okoliczności (np. awarie systemów informatycznych; braki w personelu medycznym CSiM spowodowane skutkami epidemii SARS-CoV-2), Klient lub Odbiorca oraz CSiM uzgodnią nowy termin realizacji Usługi. W przypadku braku dojścia stron do porozumienia w powyższym zakresie Umowę uznaje się za rozwiązaną za porozumieniem Stron, a CSiM dokona zwrotu uiszczonych przez Klienta opłat w sposób odpowiadający sposobowi ich zapłaty, w terminie do 14 dni od momentu rozwiązania Umowy.

Jeżeli Odbiorcą ma być osoba małoletnia, podczas realizacji Usługi niezbędna jest obecność opiekuna prawnego tejże osoby.

Jeżeli przed skorzystaniem z Usługi objętej Umową zakończy się w Polsce stan epidemii wywołany SARS-CoV-2, a CSiM wezwie Odbiorcę do weryfikacji tożsamości, aby Odbiorca mógł skorzystać z Usługi niezbędna będzie weryfikacja jego tożsamości. Weryfikacja tożsamości, o której mowa powyżej, odbędzie się w miejscu normalnego świadczenia usług leczniczych przez CSiM odpowiadającemu miejscu zamieszkania Odbiorcy. W powyższej sytuacji Odbiorca będzie też uprawniony do:

zamiany Usługi na tę samą usługę leczniczą świadczoną standardowo w miejscu normalnego świadczenia usług leczniczych przez CSiM odpowiadającemu miejscu zamieszkania Odbiorcy albo

odstąpienie od Umowy w terminie 14 dniu od ustania w Polsce stanu epidemii wywołanego SARS-CoV-2; w takim przypadku CSiM dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta opłaty w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty w terminie kolejnych 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

4. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od Umowy CSiM w terminie kolejnych 14 dni roboczych zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w taki sam sposób w jaki płatność została dokonana na rzecz CSiM.

Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Usługa nią objęta zostanie zrealizowana przed upływem terminu na odstąpienie za wyraźną zgodą Konsumenta.

5. PROCEDURA REKLAMACYJNA

W przypadku, gdy zdaniem Klienta Usługa była świadczona niewłaściwie lub nie doszło do jej świadczenia na skutek okoliczności, za które odpowiada CSiM, Klient może zgłosić reklamację Usługi na adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu CSiM wskazany na Stronie Internetowej.

 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać aktualne dane Klienta, inne dane umożliwiające identyfikację Umowy, zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta.

CSiM ustosunkowuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klientowi (poza możliwością dochodzenia roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich organów, których celem jest ochrona praw konsumentów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej. Klient ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

Zapisy niniejszego pkt. 5 regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administratorem danych osobowych Klientów i Odbiorców jest CSiM, którego dane wskazane są w pkt. 2.4. Regulaminu.

Dane osobowe Klientów i Odbiorców są zbierane i przetwarzane przez CSiM wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz w innych uzasadnionych celach administratora danych, aczkolwiek zawsze zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony znajdują się na Stronie Internetowej.

Do Umów w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Regulamin obowiązuje do odwołania – CSiM zastrzega sobie prawo do odwołania świadczenia Usług w każdym czasie, przy zachowaniu pełni praw nabytych przez Klientów do czasu takiego odwołania.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest sprzeczne z prawami Konsumentów, to ma ono zastosowanie jedynie do Klientów niebędących Konsumentami.